Nieuwsbericht

Zandwinning in Bocholt… Graven naar de Toekomst

25 mei 2020

Graven naar de toekomst? Zit daar geen contradictie in? Helemaal niet. Het dossier over de zandwinning in Kaulille, Bocholt neemt namelijk een nieuwe wending. De initiële ontginningsplannen van de Vlaamse overheid werden aangepast naar aanleiding van de feedback van de inwoners. Hierdoor is de oppervlakte van zandontginning ingeperkt en worden de herbestemmingsplannen voor recreatie gereduceerd tot wandel- en fietstoerisme. We spreken van het “Ingeperkt Alternatief” om meer waardevolle natuur te behouden.

De oorspronkelijke plannen van de Vlaamse overheid werden in 2016 voorgesteld aan de inwoners van Bocholt maar stuitten toen op verzet van buurtbewoners. Die plannen zijn intussen, rekening houdend met de bedenkingen van destijds, grondig aangepast. Het dossier staat voor een beslissende fase met een definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringplan in het najaar.

Digitale informatieronde door COVID-19

“We vinden het belangrijk om de inwoners en alle betrokkenen correct te informeren over de aangepaste plannen. Zo kan elke inwoner met de juiste kennis van zaken het voorliggend Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP – inkijken. Want begin juli start het openbaar onderzoek waar bezwaren kunnen ingediend worden. In de folder kunnen de inwoners van Bocholt alle informatie over het “Ingeperkt Alternatief” van de zandwinning in Kaulille terugvinden. Een informatiemarkt organiseren, was door de Covid-19 maatregelen helaas niet mogelijk, maar de stuurgroep wilde toch graag de informatieronde organiseren, maar dan nu op een digitale wijze.  De projectwebsite (www.zandwinning-bocholt.be) waar inwoners hun vragen kunnen stellen van 1 tot en met 5 juni, komt tegemoet aan de informatiemarkt die weggevallen is. Graven naar de toekomst …. op deze website licht de verschillende elementen van het “Ingeperkt Alternatief” ook nog toe.” verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Leo Cardinaels.

De volgende procedurestap is de voorlopige vaststelling van het RUP  op de gemeenteraad van juni. In de zomermaanden kunnen stakeholders een bezwaar indienden tijdens het openbaar onderzoek, waarna in het najaar de definitieve vaststelling volgt.

Naar meer natuurontwikkeling

Brecht Laevens, projectleider van Geosted: “De zandwinning is ten opzichte van het oorspronkelijke plan in omvang sterk beperkt. In de nabestemming van de ontginningszones krijgt natuurontwikkeling voorrang. Er wordt nog voor de start van de ontginning sterk ingezet op boscompensatie zodanig dat er uiteindelijk meer bos zal worden geplant dan er in eerste instantie verdwijnt. Er zijn ook bijkomende concrete flankerende maatregelen genomen om de verkeershinder en andere storende effecten te beperken.”

Afdwingbaarheid van flankerende maatregelen

In het ontwerp van RUP zijn de zandontginning én ook de nabestemmingen natuur in de gebieden “Achterste Hostie“ (zandgroeve Winters) en “Raekerheide” (zuidelijk deel van voormalig PRB) en recreatie en bedrijvigheid in het gebied “Groote Heide” (noordelijk deel van voormalig PRB) in detail bepaald.”

“Wanneer een fase (een deel) ontgonnen is, wordt meteen gestart met de realisatie van de nabestemming. De geplande nabestemmingen – als natuurgebied, bedrijventerrein of recreatiegebied – zijn afdwingbaar. Door de tussentijdse faseringen zien we op de middellange termijn al positieve elementen terugkeren die een meerwaarde zijn voor onze gemeente.” vertelt schepen Cardinaels.

 Gewijzigde besluitvorming

De besluitvorming over dit project is eveneens gewijzigd. De gemeente – meer bepaald een nieuwe gemeentelijke stuurgroep – neemt hier nu het voortouw en niet langer de Vlaamse administratie. Het is immers de gemeente die de baten krijgt en die het best geplaatst is om alle nodige voorzieningen te treffen.

“Het lokale bestuur staat dicht bij haar inwoners waardoor we ook beter tegemoet kunnen komen aan toekomstige vragen en bedenkingen met betrekking tot deze ontginning.” besluit schepen Cardinaels.