Nieuwsbericht

RUP ‘zandcluster Kaulille’ – openbaar onderzoek

19 november 2020

Op elk perceel in Vlaanderen zijn plannen van kracht die aangeven wat er mogelijk is en wat niet. De gemeente kan de bestemming van een bepaald deel van de gemeente verfijnen via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften wordt er omschreven voor welke functies het gebied bestemd is en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Het doel van dit plan is in eerste instantie het bestemmen van bijkomende gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide) en het schrappen van ontginningsgebied (Riet-Bosschelenheide) om alzo het delfstoffenbeleid ten aanzien van de zandbevoorrading te kunnen uitvoeren.

In tweede instantie wordt door de aanduiding van ontginningsgebied in de gebieden Groote Heide en Raeker Heide voor het gebied rondom de voormalige PRB-vestiging in Kaulille de industriële bestemming (grotendeels) geschrapt zoals bepaald in het Provinciaal Structuurplan Limburg. De aanduiding als ontginningsgebied vormt hierbij de katalysator om deze schrapping van industriegebied financieel haalbaar te maken en een herbestemming te realiseren die meer aansluit bij het landelijke karakter van de gemeente en de lokale behoeften.

Ten derde wordt voor elk van de gebieden in aansluiting bij de gewenste ruimtelijke structuur op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau uitvoering gegeven aan het ruimtelijk beleid voor dit gebied.

De herbestemming en herinrichting van het ontginningsgebied moeten een ruimtelijke meerwaarde creëren voor de ruime omgeving. De relevante beleidskaders worden verder in deze nota besproken. Herbestemming, nabestemming en ordening van het gehele gebied worden gekaderd binnen de bepalingen en principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Structuurplan Limburg en het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan van Bocholt. Aangezien deze gebieden gelegen zijn in het buitengebied zal afstemming worden gezocht met het afbakeningsproces ten aanzien van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio ‘Limburgse Kempen en Maasland’. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal de daarvoor noodzakelijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen tot op perceelniveau.

Je kan het RUP inkijken tijdens het openbaar onderzoek dat nog loopt tot en met zondag 17 januari 2021 en dit op de dienst omgeving, na afspraak, of op de website van de gemeente.

Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs vóór zondag 17 januari 2021, 11u00 aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Dorpsstraat 16 te 3950 Bocholt.

Dossier RUP zandcluster Kaulille

Extra Nieuwsflash gemeente Bocholt

www.zandwinning-Bocholt.be