Nieuwsbericht

Vrijliggende fietspaden en verkeersveilige middengeleiders voor N747 tussen Eksel en Kaulille

14 april 2022

Dit jaar nog zetten de stad Peer, de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt en Bocholt, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) belangrijke stappen in het fietspadenproject voor de gewestweg N747 tussen Eksel en Kaulille. Op termijn worden er aan weerskanten vrijliggende fietspaden aangelegd voor meer fietsveiligheid. Ook rioolbeheerder Fluvius zal gelijktijdig de riolering vernieuwen, zodat regen- en afvalwater apart wordt opgevangen en afgevoerd. Het openbaar onderzoek, waarbij je de plannen kan inkijken en bezwaren kan indienen, loop nog tot 7 mei 2022. Op het traject van de werken in onze gemeente (Steenweg op Kleine Brogel, tussen kruispunt met Zavelstraat en grens met Kleine Brogel) ligt er geen enkele woning.

Stand van zaken: omgevingsvergunning aangevraagd

De projectpartners hebben eind februari 2022 de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij Ruimte Vlaanderen ingediend. Eind maart werd het vergunningsdossier volledig en ontvankelijk verklaard en aansluitend start het openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek naar aanleiding van de vergunningsaanvraag kan iedereen nog tot 7 mei 2022 de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het inkijken van de plannen kan online via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of na afspraak op het stadhuis of gemeentehuis. Een bezwaarschrift indienen kan schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van onze gemeente of online via het Omgevingsloket. Dit openbaar onderzoek loopt dus nog tot 7 mei 2022!

Vooruitblik: eerste voorbereidende werken

De eerste voorbereidende werken op het terrein zullen ten vroegste dit najaar starten. Het gaat dan over het bouwrijp maken van het terrein, met name het rooien van struiken en bomen. Ook het archeologisch onderzoek moet nog worden uitgevoerd, alvorens de effectieve aanleg van de nieuwe riolering en de fietspaden kan gebeuren.

Project in het kort

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden, rijweg met middengeleiders en gescheiden riolering

De N747 is een drukke verbindingsweg tussen Eksel en Weert (Nederland). Maar het belang ervan vertaalt zich vandaag niet in een veilige weginfrastructuur. Het ontbreken van fietspaden is een groot knelpunt. En ook de snelheid van het verkeer ligt er te hoog.

De partners, met de Stad Peer als aanbestedende overheid, zullen daarom vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aanleggen aan beide zijde van N747, tussen de oude spoorlijn in Eksel en de Zavelstraat in Kaulille. Dat moet de fietsveiligheid aanzienlijk verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de maximumsnelheid wordt gerespecteerd, komen er op verschillende plaatsen middengeleiders, gecombineerd met een asverschuiving van de rijweg. Ter hoogte van de middengeleiders wordt ook de rijweg vernieuwd. Elders blijft het huidige wegdek behouden. Verder wordt de nieuwe, gescheiden riolering maximaal langs de rijweg gelegd.

Blijf op de hoogte

Op www.peer.be/n747 vind je alle relevante projectinformatie. Ook kan je op dezelfde webpagina inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Zo blijf je steeds op de hoogte.

Nog vragen? Contacteer de omgevingsmanager van het Agentschap Wegen en Verkeer via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of bel naar 0465 09 40 84 (tijdens de kantooruren).