Nieuwsbericht

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE ROND HET NEVENPLEIN

23 juni 2022

Onze gemeentediensten kregen de voorbije jaren vaak meldingen van sluipverkeer en gevaarlijke situaties in de omgeving van het Nevenplein. Onder andere de wijk ‘Bierkensveld’ kreeg heel wat sluipverkeer te verwerken. In combinatie met overdreven snelheid gaat dit ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk en bij uitbreiding het hele leefgebied rondom het Nevenplein.

Daarom herbekeken we de verkeerssituatie rondom het plein en werkten we een voorstel uit dat voldoet aan de hedendaagse mobiliteitsnormen. Hierbij werd vooral rekening gehouden met veiligheid, duurzaamheid, duidelijkheid en leefbaarheid voor iedereen.

Eind maart werd er een bewonersvergadering met de betrokken bewoners gehouden in GC ‘de Kroon’. Het bleek dat er een draagvlak was voor verandering en daarom werd besloten om een werkgroep op te richten met een vertegenwoordiging van bewoners uit de omgeving om de voorstellen vanuit de gemeente met een kritische blik te bekijken en deze waar nodig aan te passen. Deze werkgroep is begin mei samengekomen om het voorstel verder uit te werken en wijzigingen aan te brengen.

Dit resulteerde in de volgende proefopstellingen die begin juli werden toegepast:

  • het inrichten van fietsstraten om de verbinding met de scholen en kinderopvang voor de zachte weggebruiker te beveiligen;
  • het afsluiten van de wijk voor het doorgaand verkeer;
  • het inrichten van enkele éénrichtingsstraten;
  • het uitbreiden van de zone 30.

Deze proefopstellingen hebben als doel om het sluipverkeer uit te sluiten, een veilige doorgang te creëren voor de zachte weggebruiker en de leefbaarheid, de beleving en de veiligheid rondom het Nevenplein te verhogen.

De proefopstellingen zullen na een proefperiode (tot 31 december 2022) geëvalueerd worden en indien dat nodig blijkt, verder aangepast worden.

Bijkomend zullen de proefopstellingen een beter beeld vormen over de mobiliteit op en rond het Nevenplein.

Nieuwsbrief