Corona-herstelplan voor Bocholt

Corona-herstelplan voor Bocholt

BOCHOLTER CORONA-HERSTELPLAN

De coronacrisis en de opgelegde maatregelen vergden van ieder van ons verregaande inspanningen.  Het is bewonderenswaardig om te zien op welke ernstige en loyale wijze onze Bocholter gemeenschap deze maatregelen opvolgde. Er werden tal van initiatieven genomen om elkaar te helpen. Een groot ‘Dank-U-Wel’ gaat uit naar de zorgverleners in de breedste zin van het woord, zonder enige uitzondering. Ook de gemeentelijke werknemers verdienen allen een pluim.

De diverse opgelegde maatregelen om de verspreiding van het Covid19-virus tegen te gaan hebben echter ons Bocholter gemeenschapsleven op verschillende vlakken geraakt. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om een extra tandje bij te steken om onze samenleving hernieuwd op snelheid te brengen. Ook onze gemeente doet een substantiële bijdrage!

Over de partijgrenzen heen werden er in de voorbije gemeenteraden diverse beslissingen genomen waardoor het gemeentebestuur haar engagement uitspreekt om diverse maatregelen te nemen, om de Bocholter gemeenschap te ondersteunen.

Dit zijn de belangrijkste beslissingen die nog van kracht zijn.

 

 • Via de Vlaamse  regering is aan de gemeente Bocholt de som van € 21.562,10 toebedeeld om te gebruiken ter ondersteuning van kwetsbare groepen en lokale handelszaken. De gemeente heeft een reglement opgesteld op om deze som in de vorm van consumptiebonnen aan de bedoelde doelgroep te verdelen. De verwerking hiervan gebeurt door het OCMW – reglement schepencollege
 • De dienstenbelasting voor privé- en rechtspersonen alsook de kampeerbelasting en de belasting tweede verblijven worden pas in het najaar geïnd.
 • Kosteloos ter beschikking stellen van handgels aan de Bocholter middenstand en horeca. De handelaars en horeca-uitbaters kunnen gratis een halve liter ontsmettingsgel afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Voor jeugd- en sportverenigingen die op kamp gaan zijn er grote bussen van 5 liter ontsmettingsalcohol.
 • Het derde trimester van de belasting op reclamedrukwerken wordt niet geïnd – gemeenteraadsbesluit
 • Op de website van de gemeente Bocholt is er een rechtstreekse link voor ondernemers inzake de coronacrisis. Tevens is er een pagina ‘koop lokaal en online’ met een overzicht van alle handelaars en ondernemers die dat wensen.
 • Vervroegde uitbetaling subsidies
  Door de coronacrisis hebben heel wat erkende Bocholter verenigingen geen activiteiten zoals eet-avonden, financiële acties, enz. kunnen organiseren die andere jaren het geld in kas moesten brengen om hun werking te kunnen realiseren.
  Omdat verenigingen door het gebrek aan activiteiten die geld opbrengen, hun werking onvoldoende kunnen uitbouwen, wil de gemeente door de jaarlijkse subsidies vroeger uit te betalen de verenigingen naast de huurvrijstellingen en de geplande extra subsidies een steuntje in de rug te geven. Het gemeentebestuur gaat er namelijk van uit dat binnen afzienbare tijd de verenigingen onder bepaalde voorwaarden weer activiteiten kunnen organiseren. – gemeenteraadsbesluit vervroegde uitbetaling jaarlijkse subsidies 27-05-2021
 • Een eenmalige extra betoelaging aan bovenvermelde Bocholter verenigingen (sport-jeugd-senioren en cultuurverenigingen) ten belope van 50 % van de hen in 2019 uitgekeerde basissubsidies.- gemeenteraadsbesluit nominatieve subsidies verenigingen gemeenteraadsbesluit nominatieve subsidies speelpleinwerkingen
 • Korting huur, concessie, erfpacht of recht van opstal
  Alle organisaties, verenigingen, instellingen en alle andere rechtspersonen die infrastructuur huren, in concessie, erfpacht of recht van opstal hebben van het gemeentebestuur zullen in het kader van de coronacrisis en het feit dat ze hun infrastructuur niet hebben kunnen gebruiken, op het verschuldigde bedrag in 2020 een korting krijgen van minstens 5/12de van het volledige bedrag dat ze het gemeentebestuur verschuldigd zijn. – gemeenteraadsbesluit – uitbreiding korting op huur en concessie 27-05-2021besluit raad van bestuur AGB uitbreiding korting op concessievergoeding 27-05-2021
 • Renteloze leningen door erkende verenigingen verschuldigd aan de gemeente Bocholt worden een jaar opgeschoven in tijd.
 • Bocholter verenigingen die door de COVID-19 crisis in financiële moeilijkheden zijn gebracht en die dit verlies zeer moeilijk te boven kunnen komen, kunnen na bespreking en doorlichting met de gemeentelijke financiële dienst, een overbruggingskrediet verkrijgen.
 • De Bocholter scholen krijgen elk € 5,00 per kind, voor extra maatregelen die ze moeten nemen in het kader van de coronacrisis en er wordt ondersteuning voorzien voor kansarme kinderen. – gemeenteraadsbesluit
 • Verenigingen die in het najaar (wanneer dit officieel is toegelaten) originele, openbare activiteiten organiseren kunnen rekenen op een impulssubsidie. – gemeenteraadsbesluit verlenging impulssubsidie tot 31 december 2021 – GR van 27-05-2021
 • De dienstverlening van de gemeente wordt, waar dit mogelijk is, verdergezet (uitgifte van rijbewijzen, omgevingsvergunningen, bibliotheek, …) onder soms moeilijke omstandigheden. Intussen werken bijna alle diensten weer normaal, met toepassing van telewerken waar mogelijk.
 • Het gemeentelijk personeel wordt ingezet bij diverse acties zoals het verdelen van de mondmaskers, onthaal WZC, poetsen in de scholen, …..
 • Er zullen specifieke acties voor kansarmen uitgewerkt worden voor een bedrag van € 20.000,00. – gemeenteraadsbesluit consumptiebon ter ondersteuning van kwetsbare groepen
 • De gemeente voorziet ruimte op het openbaar domein dat de Bocholter Horeca kan gebruiken als terras bij de heropening van de horeca. Horeca-uitbaters die hier interesse voor hebben, mogen contact opnemen met de dienst Lokale Economie (lokale.economie@bocholt.be – 089 20 19 33)
 • Gratis verlenging van de abonnementen van de marktkramers (voor 2021) – gemeenteraadsbesluit

We hopen dat alle sectoren – middenstand, horeca, verenigingen, kwetsbare groepen en gezinnen –  dankzij deze inspanningen een duwtje in de rug krijgen om het coronaleed te verzachten.