Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Wat

Vanaf 01/01/2018 werd de stedenbouwkundige-, milieu- en verkavelingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning! 

Wanneer je een perceel grond wilt kopen, (ver)bouwplannen hebt enzovoort, moet je er rekening mee houden dat aan dit perceel een aantal voorschriften zijn gebonden. Zo zijn er stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of voorschriften die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg (BPA) of in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Voor onder andere volgende stedenbouwkundige handelingen is een omgevingsvergunning vereist: 

 • Voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen 
 • Voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies 
 • Voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw 
 • Voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (vb. bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer,…) 
 • Voor het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer) (vroegere kapvergunning)
 • Voor het ontbossen 
 • Voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem 
 • Voor het gebruiken van een grond als opslag of parking 
 • Voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten,…) 
 • Voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (tennisveld, zwembad,…) 

 Let op:  

 • Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Meer info hieromtrent vind je hier terug: vrijstelling
 • Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende. Wanneer een melding van toepassing is vind je hier terugmeldingsplicht werken 
 • Niet al de vergunningsplichten, vrijstellingen of meldingsplichten zijn algemeen geldig. Ze kunnen afhankelijk zijn van de gemeente, verkavelingsvergunningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vraag daarom steeds advies bij de gemeente. Zij is op de hoogte van alle geldende verordeningen, plannen en voorschriften op haar grondgebied. 

Hoe aanvragen

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna de gemeente ze nakijkt op volledigheid en desgevallend een openbaar onderzoek en een adviesronde organiseert.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning) kunnen enkel digitaal gebeuren via het bovenvermelde loket.

Indien er geen medewerking van een architect vereist is (uitzonderlijke gevallen) kan de dienst omgeving je helpen met het ingeven van het dossier. Hiervoor dien je een afspraak te maken bij de dienst omgeving 

Procedure

Hoe jouw aanvraag wordt afgehandeld, is afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren en welke procedure dan gevolgd moet worden. 

In ieder geval is de maximum behandelingstermijn waarbinnen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moet nemen de volgende: 

 • Vereenvoudigde procedure: 60 dagen.
 • Gewone procedure: 105 dagen (of 120 dagen indien de omgevingsvergunningscommissie moet geraadpleegd worden). Deze termijn kan ook nog met 60 dagen verlengd worden in geval van toepassing van een ‘administratieve lus’ of als er een tweede openbaar onderzoek nodig is of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen. 

De dienst omgeving heeft ook nog 30 dagen de tijd om je dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. Bovenstaande termijnen gaan pas in nadat je dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard! 

De uiteindelijke beslissing ontvang je terug van het omgevingsloket. Je krijgt hiervan een mail. Ook kan je er op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit.  

Tip

Grote projecten, zoals meergezinswoningen, handelszaken, bedrijfsgebouwen,… worden best zo vroeg mogelijk besproken met de dienst Omgeving. Dus vanaf het moment dat het idee er is om een dergelijk project te gaan realiseren, maak je best een afspraak. 

Kostprijs

 • Omgevingsvergunning – vereenvoudigde procedure: € 30,00 vermeerderd met € 10,00 per goedgekeurde woonentiteit 
 • Omgevingsvergunning ) gewone procedure: € 50,00 vermeerderd met € 10,00 per goedgekeurde woonentiteit 
 • Omgevingsprocedure – artikel 83 (kennisgeving aanpalende): € 30,00  

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.