Verkavelingsvergunning

Verkavelingsvergunning

Wat

Vanaf 01/01/2018 werd de verkavelingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning! 

Je vraagt een omgevingsvergunning aan om een stuk grond in twee of meer kavels te verdelen, waarbij minstens één van die loten verkocht wordt als bouwgrond voor woningbouw of voor het opstellen van constructies die voor bewoning gebruikt kunnen worden. 

Bestaande verkavelingen kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd (bijgesteld), bijvoorbeeld wanneer de verkavelingsvoorschriften verouderd zijn of als je de perceelgrenzen wil wijzigen. Voor het wijzigen (bijstellen) van een verkaveling is ook een omgevingsvergunning nodig. 

Hoe aanvragen

Voor de aanvraag van een nieuwe verkaveling contacteer je best een landmeter. Deze meet het te verkavelen perceel op en maakt ook de nodige verkavelingsplannen en stelt het verdere aanvraagdossier samen.

Bij dit dossier hoort altijd een ontwerp van de stedenbouwkundige voorschriften te zitten. Dit kan je best in samenspraak met de landmeter opmaken. Bij de behandeling van je aanvraag zal de dienst omgeving nagaan of de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften behouden kunnen worden of dat deze, mits een aanpassing, vergund kunnen worden.

Indien het perceel gelegen is in een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), dan zijn de stedenbouwkundige voorschriften van dit bestemmingsplan van toepassing en dien je dus deze stedenbouwkundige voorschriften bij het aanvraagdossier te voegen. 

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid, departement omgeving: Hoe een omgevingsvergunning voor een nieuwe verkaveling of een bijstelling van een verkaveling (wijziging) aanvragen? 

Indien je meer informatie of ondersteuning wenst, kan je altijd op afspraak langskomen bij de dienst Omgeving.

Tip

Grote projecten, zoals verkavelingen waarbij nieuwe wegen moeten worden aangelegd, worden best zo vroeg mogelijk besproken met de dienst omgeving. Dus vanaf het moment dat het idee er is om een dergelijk project te realiseren, maak je best een afspraak. 

Procedure

Hoe jouw aanvraag wordt afgehandeld, is afhankelijk van de complexiteit van het dossier en welke procedure dan gevolgd moet worden. 

In ieder geval is de maximum behandelingstermijn waarbinnen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moet nemen de volgende: 

  • Eenvoudige procedure: 60 dagen 
  • Gewone procedure: 105 dagen (of 120 dagen indien de omgevingsvergunningscommissie moet geraadpleegd worden). Deze termijn kan ook nog met 60 dagen verlengd worden in geval van toepassing van een ‘administratieve lus’ of als er een tweede openbaar onderzoek nodig is of als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet beslissen. 

De dienst omgeving heeft ook nog 30 dagen de tijd om je dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. Bovenstaande termijnen gaan pas in nadat je dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard! 

De uiteindelijke beslissing ontvang je terug van het omgevingsloket. Je krijgt hiervan een mail. Ook kan je er op elk moment nagaan in welke fase de procedure zit. 

Kostprijs

  • Omgevingsvergunning – vereenvoudigde procedure: € 30,00 vermeerderd met € 10,00 per goedgekeurd lot 
  • Omgevingsvergunning – gewone procedure: € 50,00 vermeerderd met € 10,00 per goedgekeurd lot