Leegstand woningen en gebouwen

Leegstand woningen en gebouwen

Wat

Leegstand van woningen en gebouwen opsporen is een bevoegdheid van de gemeente. De gemeente Bocholt houdt hiervoor een leegstandsregister bij.

Dit leegstandsregister kan ook handelspanden bevatten wanneer ze gelegen zijn op een perceel kleiner dan 5 are. Wanneer ze gelegen zijn op een perceel groter dan 5 are, vallen ze onder de regelgeving over leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten .

Procedure

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.
Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.
Het leegstandsreglement kan je hier terugvinden

Belasting

Vanaf 2020 bedraagt de belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw:
• € 1.200,00 (twaalf maanden na opname in het leegstandsregister)
• € 2.400,00 (tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister)
• € 3.600,00 (derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister, alsook latere verjaardagen van de opname in het leegstandsregister).
Jaarlijks wordt bij de verjaardag van de opname in het leegstandsregister nagegaan of er een vrijstelling toegekend kan worden. Indien een vrijstelling wordt toegekend, blijft men in de trap waarin men zich bevond. Jaren van vrijstelling tellen dus niet mee voor de berekening van de belasting.
Een bijkomend gevolg is dat er een recht van voorkoop rust op woningen in het leegstandsregister.

Schrapping uit het leegstandsregister

Wanneer de woning minstens zes maanden bewoond is, kan de woning geschrapt worden uit het leegstandsregister. Een andere reden, zoals bv. sloping, kan echter ook aanleiding geven tot schrapping. Men dient een gemotiveerd verzoek te doen bij dienst Omgeving om geschrapt te worden.

Voor meer uitleg kan men terecht bij de dienst Omgeving.