Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Wat  

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) staat in voor de opvang van vluchtelingen. Elke gemeente kan ervoor kiezen om vluchtelingen op te vangen en ook in Bocholt zijn er een aantal plaatsen voorzien (momenteel 20). 

België is één van de landen die de Conventie van Genève (1951) heeft ondertekend. Hierdoor verbond ons land zich ertoe bescherming te verlenen aan erkende vluchtelingen die verblijven op het Belgisch grondgebied. Elke persoon die met reden vreest vervolgd te worden wegens ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep kan als vluchteling erkend worden. Hiervoor moeten ze een verzoek om internationale bescherming doen. Voorheen gebruikten we de benaming asielzoekers en asielprocedure, maar sinds 2018 wijzigde deze terminologie naar verzoekers en verzoek om internationale bescherming (VIB). Gedurende hun procedure hebben verzoekers recht op materiële hulpverlening in België. Deze opvang wordt gecoördineerd door Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers). Er zijn momenteel 27.281 opvangplaatsen, verspreid over heel België (2021).  

De registratie van een VIB gebeurt bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Verzoekers verblijven na hun VIB altijd eerst in een collectief opvangcentrum. Van daaruit kunnen ze een aanvraag doen om naar een LOI te komen. Vluchtelingen met een hoge kans op erkenning krijgen voorrang om een plaats in een LOI te krijgen. Het OCMW heeft geen zeggenschap over hun procedure, het is de taak van het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) om het VIB te onderzoeken. Wanneer het CGVS een negatieve beslissing neemt, bestaat er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).  

De materiële hulpverlening die het LOI biedt, berust op het principe van bed, bad, brood en begeleiding. Het OCMW wordt hiervoor gesubsidieerd door Fedasil en organiseert de opvang volgens hun richtlijnen. Het is ook Fedasil die de opvangplaats toewijst.  

Gedurende het verblijf in het LOI proberen we de mensen wegwijs te maken in de gemeente en omstreken. We verwijzen hun door voor Nederlandse les en een cursus inburgering. De gezinnen hebben elk apart een woning ter beschikking, de alleenstaanden verblijven in een gezamenlijke woning. Goede afspraken zijn erg belangrijk, vandaar dat we werken met een huishoudelijk reglement, ook dit is volgens de richtlijnen van Fedasil 

Verzoekers mogen in de opvang verblijven zolang de procedure loopt. Van zodra de procedure eindigt (met of zonder verblijf), moeten ze de opvang verlaten. 

Als je meer informatie wenst over het LOI, kan je hiervoor terecht op het OCMW.

Voorwaarden 

Enkel verzoekers om internationale bescherming waarvan de procedure nog lopende is, hebben recht op opvang.  
 

Hoe aanvragen

Fedasil wijst de opvangplaats toe en mensen kunnen enkel op deze toegewezen plaats verblijven. Indien ze de opvang weigeren, hebben ze enkel recht op dringende medische hulpverlening.