Subsidie – Saneren Stookolietank

Subsidie – Saneren Stookolietank

Wat

Stookolietanks die buiten gebruik gesteld worden, bijvoorbeeld omdat u de overschakeling maakt naar gas, worden nog vaak bewust in de grond gelaten omwille van de sanerings- en opruimingskosten. Zolang de tank in de grond zit, blijft het risico op bodemverontreiniging bestaan, dit kan hoge kosten voor sanering met zich mee brengen. Ook een bovengrondse stookolietank die afgedankt is moet volgens de wettelijke voorschriften buiten gebruik gesteld worden.

De milieuwetgeving schrijft voor dat elke tank, die definitief buiten gebruik wordt gesteld, geledigd gereinigd en verwijderd moet worden. Indien verwijdering technisch niet mogelijk is, moet de tank na reiniging opgevuld worden met onschadelijke materialen zoals zand of schuim.

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 200 euro indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal per woning of gebouw worden toegekend.

Hoe aanvragen

Richt je aanvraag tot de milieudienst. De toelage kan maar worden toegekend indien je volgende informatie bijvoegt bij jouw aanvraag:

  • een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus meegeeft. De technicus moet het toezicht gehouden hebben op het verwijderen of opvullen van de tank;
  • een geschreven  en ondertekend verslag van de erkende technicus waarin duidelijk en ondubbelzinnig verklaard wordt dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig artikel  6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake de milieuhygiëne;
  • een ontvangstbewijs voor de afgifte van de afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 21 van het afvalstoffendecreet;
  • de factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft.

Bedrag

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 150 euro indien de stookolietank bovengronds of in de kelder is geplaatst. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal per woning of gebouw worden toegekend.