Domeinconcessie LED-scherm

Domeinconcessie LED-scherm

Het bestuur gebruikt outdoor LED-schermen om de communicatie met en informatieverstrekking aan inwoners, handelaars en toeristen,… te garanderen en te verbeteren. Bovendien wenst het bestuur de lokale economie te stimuleren door lokale handelaars de kans te geven reclameboodschappen uit te zenden.

Het college van burgemeester en schepenen van donderdag 20 mei 2021 gaf haar principiële goedkeuring om een concessierecht voor de plaatsing van een LED-scherm te verlenen op een perceel grond. Het betreft een deel van het stuk grond van 6m² gelegen aan de Kaulillerweg, vlakbij de rotonde in Bocholt-centrum, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, perceelnummer 549C4.

De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na deze bekendmaking van de concessievoorwaarden en een oproep tot offertes. Als gunningscriteria gelden de beoordeling van zichtbaarheid van de boodschappen (20%), de kwaliteit van de schermen (50%) alsook de interoperabiliteit van het Content Management System met s-Lim (30%). Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle onderdelen van de concessieovereenkomst.

De inschrijving tot het bekomen van de concessie dient uiterlijk op 19 september 2021 per e-mail verzonden te worden naar volgend mailadres: roel.seurs@bocholt.be. Het moment van het registreren van de email op voormeld adres geldt als criterium ter beoordeling van het tijdig indienen van de inschrijving.

De offerte van de kandidaat die niet overeenstemt met de voorwaarden van de concessie, de vereiste gegevens niet vermeldt of een voorbehoud inhoudt omtrent de algemene en bijzondere voorwaarden van de concessie, of die de nodige bekwaamheidsbewijzen niet kan leveren, kan op grond van onregelmatigheid worden afgewezen.