Algemeen en financieel directeur

Algemeen en financieel directeur

Algemeen directeur

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) is de hoogste ambtenaar in de gemeente.
Hij/zij wordt benoemd door de gemeenteraad. De algemeen directeur woont alle vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad bij en zorgt voor het verslag ervan.
De algemeen directeur is bovendien belast met de algemene leiding van het gemeentepersoneel.
Je kan de algemeen directeur vergelijken met de manager van een bedrijf.

Financieel directeur

Naast een algemeen directeur heeft iedere gemeente een financieel directeur (vroeger ontvanger genoemd).
Deze stelt de financiële nota van het jaarlijks budget en van de meerjarenplanning op. Daarnaast beheert hij/zij de boekhouding en geeft hij financieel beleidsadvies. Ieder jaar maakt hij/zij de jaarrekening op. De financieel directeur staat bovendien in voor de uitvoering van de betalingen en voor het innen van de ontvangsten.