Algemeen en financieel directeur

Algemeen en financieel directeur

Algemeen directeur

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) is de hoogste ambtenaar in de gemeente.
Hij/zij staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het ocmw. Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en het ocmw en hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij woont alle vergaderingen van de diverse raden en commissies bij en zorgt voor het verslag – de notulen – van deze zittingen. Daarbij adviseert hij het bestuur op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Tevens organiseert hij de behandeling van de briefwisseling.

Financieel directeur

Naast een algemeen directeur heeft iedere gemeente een financieel directeur (vroeger ontvanger genoemd).
Deze stelt de financiële nota van het jaarlijks budget en van de meerjarenplanning op. Daarnaast beheert hij/zij de boekhouding en geeft hij financieel beleidsadvies. Ieder jaar maakt hij/zij de jaarrekening op. De financieel directeur staat bovendien in voor de uitvoering van de betalingen en voor het innen van de ontvangsten.