Spreekrecht

Wat

Het spreekrecht voor het publiek wordt geregeld volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

1. Vooraleer de gemeenteraad start, geeft de voorzitter aan het aanwezige publiek de mogelijkheid om vragen te stellen aan leden van het college van burgemeester en schepenen volgens de procedure “vraag en antwoord”.

Een vraag mag maximum 5 minuten duren evenals het antwoord van het bevoegde of bevraagde lid van het college van burgemeester en schepenen. Er wordt maximum 15 minuten besteed aan de vragen van het publiek en de antwoorden hierop. Naar aanleiding van de vraag wordt geen discussie gevoerd.

Wanneer een vraag niet of onvoldoende kan beantwoord worden of het antwoord te omslachtig is, zal aan de vraagsteller binnen de maand volgend op de vraag een schriftelijk antwoord bezorgd worden.

Raadsleden kunnen geen gebruik maken van deze mogelijkheid en kunnen ook niet tussenkomen tijdens het stellen van de vraag en het beantwoorden ervan.

2. De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.

3. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Hoe aanvragen

Als je een vraag wil stellen, dien je deze minstens 48 uur voor de aanvang van de gemeenteraad te bezorgen aan de voorzitter van de gemeenteraad via het online formulier.

Kostprijs

Gratis