Bekkenbestuur Maasbekken

Bekkenbestuur Maasbekken

Missie/doelstelling

Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Het Maasbekken is het enige bekken in Vlaanderen dat opgesplitst is in aparte delen. Twee derden van het Maasbekken ligt in de provincie Limburg en één derde ligt op Antwerps grondgebied. 38 gemeenten liggen (deels) in het Maasbekken. Binnen het Maasbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In 4 speerpuntgebieden en 8 aandachtsgebieden wil men op termijn een goede watertoestand halen en inzetten op een gebiedsgerichte werking. 

Meer info: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/maasbekken/overlegstructuren

Oprichtingsakte

Niet ontvangen.

Statuten

Het bekkenbestuur is een orgaan uit het decreet integraal waterbeleid  (geen rechtspersoon).

Werking/afgevaardigden

Het bekkenbestuur Maasbekken komt doorgaans 1 maal per jaar samen. In aanloop van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan voor de Maas kan dit 2 maal zijn (2019 en 2020).

De mandaten zijn onbezoldigd.

Voor Bocholt zijn aangeduid: Erik Vanmierlo en Jan Verjans