Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer

Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid te realiseren:

  1. Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
  2. Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  3. Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
De gemeente Bocholt werkt samen met de stad Peer aan het beleidsdomein wonen. Hiervoor werd een interlokale vereniging opgericht die gesubsidieerd wordt door Wonen Vlaanderen en de provincie Limburg. De stad Peer is beherende gemeente. Er was een overeenkomst voor 2018-2019 en deze werd verlengd voor de periode 2020-2025. Er is één personeelslid (coördinator) werkzaam (twee dagen in Bocholt en twee dagen in Peer). Ook andere personeelsleden zijn betrokken bij de uitvoering van de taken van de IGS.

Statuten

Overeenkomst Intergemeentelijk samenwerkingsverband Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer

Werking/afgevaardigden

De interlokale vereniging heeft een beheerscomité. Deze komt minstens 2 keer per jaar samen en evalueert het project. De voorzitter is Sigrid Cornelissen (schepen van wonen van de stad Peer). De ondervoorzitter is de schepen van wonen van de gemeente Bocholt. Andere leden van de gemeente Bocholt:
– schepen Welzijn (plaatsvervanger van stemgerechtigd lid)
– een raadslid (stemgerechtigd lid)
– een raadslid (plaatsvervanger van stemgerechtigd lid)
Er is geen vergoeding verbonden aan deze afvaardiging