Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer

Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer

Missie/doelstelling

De vereniging heeft tot doel de volgende doelstellingen te realiseren:

  1. Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
  2. Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  3. Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
  4. Ondersteunen van de lokale private huurmarkt

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
De gemeente Bocholt werkt samen met de stad Peer aan het beleidsdomein wonen. Hiervoor werd een interlokale vereniging opgericht die gesubsidieerd wordt door Wonen Vlaanderen en de provincie Limburg. De stad Peer is beherende gemeente. Er is een overeenkomst voor 2018-2019 en er is een aanvraag lopende voor de periode 2020-2025. Er is één personeelslid (coördinator) werkzaam (twee dagen in Bocholt en twee dagen in Peer). Ook andere personeelsleden zijn betrokken bij de uitvoering van de taken van de IGS.

Er werd een nieuwe overeenkomst getekend om  de IGS te verlengen voor de periode 2020-2025 maar deze dient eerst goedgekeurd te worden door beide gemeenteraden en de Vlaamse subsidie dient verkregen te worden in december, vooraleer deze in werking treedt.

Oprichtingsakte

Niet ontvangen.

Statuten

Overeenkomst Intergemeentelijk samenwerkingsverband Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer

Werking/afgevaardigden

De interlokale vereniging heeft een beheerscomité. Deze komt minstens 2 keer per jaar samen en evalueert het project. De voorzitter is Sigrid Cornelissen (schepen van wonen van de stad Peer). De ondervoorzitter is Leo Cardinaels (schepen van wonen van de gemeente Bocholt). Andere leden van de gemeente Bocholt:
– Marc Vanherk – schepen Welzijn (plaatsvervanger van stemgerechtigd lid)
– Lieve Willems – raadslid (stemgerechtigd lid)
– Nicole Ketelbuters – raadslid (plaatsvervanger van stemgerechtigd lid)
Er is geen vergoeding verbonden aan deze afvaardiging