PVL vzw

Missie/doelstelling

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw of PVL VZW is een organisatie die werkt rond praktijkgericht onderzoek in de veehouderij. De organisatie tracht fundamenteel wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktisch haalbare technieken die de landbouwers in de praktijk kunnen ondersteunen. De focus ligt daarbij op de veehouderij omdat dit gedeelte van de landbouwsector het sterkst staat in Noord-Limburg. De veehouderij wordt daarbij als een breed begrip beschouwd. Het omvat niet alleen onderzoek in de varkens en rundveehouderij maar ook de teelt van voedergewassen komt aan bod. PVL tracht de beschikbare kennis vooral naar buiten te brengen via projecten op verschillende niveaus. Voor bepaalde projecten wordt er heel lokaal gewerkt, andere projecten worden afgehandeld op het niveau van het Vlaamse gewest. Het bereiken van de doelstellingen wordt ook mogelijk gemaakt door de samenwerking die PVL heeft met andere praktijkcentra en onderzoeksinstellingen verspreid over Vlaanderen. Dit maakt het vaak eenvoudiger om snel over een ruime hoeveelheid aan beschikbare kennis te komen. 

Oprichtingsakte

Niet ontvangen.

Statuten

Statuten PVL 27 maart 2019

Werking/afgevaardigden

Het PVL is een klassieke VZW waarin de leden de algemene vergadering vormen. Gemeente Bocholt heeft schepen Jan Verjans als lid afgevaardigd in de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt verschillende leden in de raad van bestuur die elk een mandaat van 6 jaar krijgen. Statutair is één mandaat voorzien voor de gemeente Bocholt. De organisatie vraagt daarom na afloop van een mandaat aan de gemeente om een kandidaat naar voor te schuiven. Op dit moment bekleedt schepen Jan Verjans ook het mandaat van bestuurslid binnen de vzw. De raad van bestuur neemt alle strategische beslissingen voor de vzw en geeft vervolgens de operationele leiding in handen van de coördinator. Op jaarbasis worden er standaard 4 raden van bestuur gepland (1 per kwartaal). Daar bovenop kunnen enkele bijkomende raden van bestuur georganiseerd worden indien de omstandigheden dat vragen (bv. Specifieke investeringen, statutenwijzigingen etc.). De algemene vergadering komt in principe éénmaal per jaar samen maar ook hier geldt het principe dat wanneer de omstandigheden dit vereisen er een bijkomende raad van bestuur wordt georganiseerd. Zowel de bestuursleden als de leden van de algemene vergadering zetelen onbezoldigd.