Toerisme Limburg vzw

Toerisme Limburg vzw

Missie/doelstelling

Toerisme Limburg heeft tot doel, in samenwerking met zowel internationale, nationale, gewestelijke, provinciale en lokale toeristische actoren, als het toeristisch bedrijfsleven, het toeristisch-recreatief aanbod van de provincie Limburg in al zijn dimensies te ontwikkelen, bevorderen en promoten. In het bij zonder zal zij:
— De toeristisch-recreatieve beleidsplanning voor de provincie Limburg initiëren, stimuleren en coördineren.
— De initiatieven op het vlak van de toeristisch-recreatieve infrastructuur die voortvloeien uit deze beleidsplanning initiëren, stimuleren, coördineren en implementeren.
— De initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve promotie in Limburg initiëren, stimuleren, coördineren en implementeren.
— De initiatieven op vlak van recreatie en toerisme van de leden ondersteunen en begeleiden.
— voor Limburg een aanspreekpunt vormen voor de private en publieke toeristische sector.
Ter verwezenlijking van haar doel mag de vereniging alle inrichtingen doen, alle initiatieven nemen en alle daartoe nuttige roerende en onroerende goederen aanwerven. De vereniging kan ook handelsdaden stellen voor zover de opbrengst hiervoor uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Het is de vereniging verboden de haar opgedragen taak geheel of gedeeltelijk aan andere rechtspersonen over te dragen. Zij kan ter verwezenlijking van haar doel en ter uitvoering van haar taak overeenkomsten sluiten met andere rechtspersonen.

Oprichtingsakte

Niet ontvangen.

Statuten

Statuten Toerisme Limburg 27 februari 2019

Werking/afgevaardigden

Het is iedere gemeente toegestaan om één natuurlijke persoon aan te duiden als lid van de vereniging.
Er is geen vergoeding verbonden aan deze afvaardiging. Voor Bocholt is dat Lieve Theuwissen.
In regel is er één Algemene Vergadering per jaar. Uitzonderlijk kan er één of meer Bijzondere Algemene Vergaderingen georganiseerd worden indien dat noodzakelijk is voor de werking.