MiNa-raad

 

Doel

Lien bezorgt ons nog de juiste tekst.

De MiNa-raad (gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur) wordt om advies gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur, groenvoorziening en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met schepen van milieu.

De schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar fungeren als informatieverstrekkers van de raad.