GAS-boete

GAS-boete

Wat

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) beboet allerlei vormen van openbare overlast: sluikstorten, flyeren, wildplassen, geluidsoverlast… Het gemeentebestuur pakt samen met de andere gemeenten uit de politiezone Carma lokale overlast zelf aan. Dat biedt een dubbel voordeel: we kunnen het gevoel van straffeloosheid tegengaan en tegelijk kunnen de parketten meer middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Reglementering

In de politieverordening ter beteugeling van overlast staan duidelijke regels omschreven die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast (onder andere het bevuilen van het openbaar domein, wildplassen, nachtlawaai enz.) te bestrijden. Daarnaast zijn er aparte gemeentelijke reglementen die administratieve sancties mogelijk kunnen maken, denk zo maar aan het gemeentelijk horecareglement.

Inbreuken

De meest voorkomende inbreuken zijn:

 • loslopende dieren
 • afval (sluikstort,…)
 • urineren openbaar domein
 • hinderlijk gedrag
 • nachtlawaai
 • uitbating zonder exploitatievergunning
 • reinheid (voor- en achtertuinen,…)
 • opslag voertuigen
 • abnormale hinder dieren
 • inname openbaar domein

Voor wie

Iedereen vanaf 16 jaar

Soorten sancties

Als meerderjarige overtreder kan het bedrag van de boete oplopen tot een maximum van € 350,00 voor een minderjarige bedraagt dit maximum € 175,00. Naast een geldboete kan de sanctionerend ambtenaar ook een alternatieve sanctie opleggen zoals gemeenschapsdienst en/of bemiddeling.  Het college van burgemeester en schepenen kan op haar beurt een schorsing of intrekking van een vergunning opleggen of een administratieve sluiting opleggen voor een inrichting.

 • Bemiddeling en/of gemeenschapsdienst
  • Is de betrokkene minderjarig? Dan stelt de sanctionerend ambtenaar altijd voor om een bemiddelingsprocedure te volgen. Afhankelijk van de precieze aard van de overtreding kan zo’n voorstel ook aan een meerderjarige worden gedaan. Slaagt de bemiddeling en werden de gemaakte afspraken nagekomen? Dan volgt er geen administratieve sanctie.
 • Geldboete
  • Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist om een geldboete op te leggen, kan de betrokkene binnen de 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na het verstrijken van deze termijn wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar als definitief beschouwd en volgt er een overschrijvingsformulier.

Let op, belasting !

In enkele gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot een belasting gevestigd op het opruimen, verwijderen en reinigen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein, dit is een opruimingskost (bv. bij sluikstorten, graffiti). Dit kan betekenen dat de overtreder niet alleen een sanctie krijgt voor de inbreuk die begaan is, maar bijkomend ook een factuur zal ontvangen voor de werkingskosten van de stedelijke diensten. Deze kost is bijkomend en mag niet verward worden met de GAS-boete die hier los van staat.

Kostprijs

 • tussen 16 en 18 jaar: maximaal € 175,00
 • meerderjarig: maximaal € 350,00

Procedure

De politie of gemeentelijke GAS-vaststeller stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerend ambtenaar.  De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren.

Wil je je mondeling verweren, maak dan een afspraak.

Weetjes

Alle officiële correspondentie in het kader van een GAS-procedure verloopt via aangetekende zendingen. Het is dus ook van uiterst belang dat de aangetekende zendingen worden afgehaald. In geval dat de aangetekende zending niet wordt afgehaald blijft de GAS-procedure immers gewoon doorlopen. Hierdoor kan nog steeds een sanctie opgelegd worden terwijl de overtreder geen weet heeft van de lopende procedure.

In het GAS-reglement van de gemeente kan een uitgebreider overzicht gevonden worden van de procedure. In de politieverordening ter beteugeling van de overlast kunnen de inbreuken die strafbaar zijn met een GAS gevonden worden.

Een GAS wordt niet opgenomen in het strafregister.