Sluitingsuren en wekelijkse rustdag

Sluitingsuren en wekelijkse rustdag

Waaruit bestaan de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag?

De wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.
Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.
Indien de handelaar een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het hem verboden op deze dag andere producten te verkopen dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt.

De sluitingsuren

De handelaars zijn eveneens onderworpen aan de sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels (deze die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag), zijn deze de volgende:
• vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
• vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Welk regime is van toepassing voor de nachtwinkels en de privébureaus voor telecommunicatie?

Nachtwinkels

Voor de nachtwinkels zijn de sluitingsuren gelegen tussen 7 uur en 18 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.
Te respecteren voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten
Er zijn drie voorwaarden vereist om een nachtwinkel te kunnen uitbaten:
• de nettoverkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²;
• geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen mag uitgeoefend worden;
• er moet op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staan.

Privébureaus voor telecommunicatie

Een privébureau voor telecommunicatie is een voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.
Voor de privébureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20 uur en 5 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.
met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bocholt beschikt niet over een gemeentelijk reglement betreffende nachtwinkels en privébureaus voor telecommunicatie.

Bestaan er afwijkingen op deze wetgeving?

Er zijn drie types van afwijkingen op deze wetgeving mogelijk.

Afwijkingen met betrekking tot de handelsvorm
Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:
• verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: “home party’s”);
• verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
• verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…);
• verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
• dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
• verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:
• kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
• dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
• brandstof en olie voor autovoertuigen;
• consumptie-ijs in individuele porties;
• voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Hoofdactiviteit: men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak de volgende voorwaarden verenigt (cumulatieve criteria):
• aan de buitenzijde van de vestiging wordt er uitsluitend naar deze activiteit verwezen;
• de handelaar maakt uitsluitend reclame voor deze activiteit;
• de keuze van de andere producten is beperkt;
• de verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50 % van de jaarlijkse omzet.

Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten
Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:
• ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz…) ;
• ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten;.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.
Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Wetgeving
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. (BS 19.12.2006)