Toelage aan erkende sociaal-culturele verenigingen

Toelage aan erkende sociaal-culturele verenigingen

Wat

Het gemeentebestuur erkent de maatschappelijke rol van sociaal-culturele verenigingen op lokaal vlak en ondersteunt de werking van deze verenigingen. Er wordt infrastructuur ter beschikking gesteld en de verenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst. Hiernaast worden de verenigingen ook financieel ondersteund.

Hoe aanvragen

Verenigingen die voor het eerst een werkingstoelage wensen te ontvangen, kunnen op elk moment van het jaar een gemotiveerde aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist, na verificatie van de cultuurdienst en na advies van de cultuurraad, of de vereniging voldoet aan de voorwaarden binnen een termijn van 3 maanden en erkent ze als sociaal-culturele vereniging.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke erkenning als sociaal-culturele vereniging moet de vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een sociaal-culturele werking ontplooien in Bocholt;
 • Op regelmatige basis activiteiten voor de leden of een ruim publiek organiseren en zich richten op ontspanning, vorming, informatie of kunstbeoefening in groepsverband;
 • Opgericht worden door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben;
 • Geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat;
 • De maatschappelijke zetel in Bocholt hebben;
 • Minstens één kalenderjaar bestaan;
 • Jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden, en activiteiten indienen.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een werkingstoelage moet de vereniging, naast de algemene erkenningsvoorwaarden, voldoen aan de voorwaarden van haar desbetreffende toelagecategorie (reglement artikel 4).

Controle en bijzondere bepalingen

 • Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Wanneer de vereniging de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de toelage.
 • Verenigingen die werkingstoelagen via een ander gemeentelijk reglement verkrijgen of wiens werkingstoelage nominatief is opgenomen in het budget kunnen via dit reglement geen toelage krijgen.
 • Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de werkingstoelage, ten aanzien van het gemeentebestuur of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling van de toelage opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft voldaan. De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • Verenigingen die een toelage ontvangen dienen waar mogelijk de ondersteuning door de gemeente Bocholt te vermelden met de formulering: “met steun van het gemeentebestuur Bocholt”. Waar mogelijk wordt ook het logo van de gemeente vermeld.
 • Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van de criteria, alle onvoorziene gevallen en betwistingen na advies van het adviesorgaan voor cultuur.

Cultuurraad

Een erkende vereniging heeft de keuze al dan niet lid te worden van de cultuurraad. Wie lid is, ontvangt een uitnodiging voor de algemene vergadering van de cultuurraad (minimum één maal per jaar) en heeft er stemrecht. Uit de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden de twaalf vertegenwoordigers gekozen (voor 6 jaar aanvangend bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad)  die het bestuur vormen van de adviesraad.