Toelage aan speelstraten

Toelage aan speelstraten

Wat

  • De straat is gelegen in Bocholt.
  • Geleid worden door een bestuur dat minstens uit twee speelstraatverantwoordelijken bestaat.
  • Geen winstgevend doel hebben.
  • Minstens twee opeenvolgende dagen duren.
  • Aan de wettelijk bepalingen en voorwaarden, zoals omschreven in de politieverordening betreffende de inrichting van een straat als een speelstraat, voldoen.

Hoe aanvragen

De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een toelage dient op 30 april van het betreffende jaar op het geëigende aanvraagformulier toe te komen bij het gemeentebestuur. De aanvraag moet minstens de volgende elementen bevatten:

  • Identificatiegegevens van de aanvragers.
  • De aanduiding van de straat/straten of het deel van de straat dat men wenst af te sluiten.

Het gemeentebestuur verleent een toelage van € 75,00 aan een speelstraat die voldoet aan de voorwaarden. Wanneer een speelstraat voor de eerste maal in een bepaalde buurt, straat of gedeelte van een straat wordt georganiseerd wordt een extra bedrag van € 100,00 toegekend als opstartpremie. Het gemeentebestuur beveelt aan de verkregen toelage te besteden aan het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor activiteiten tijdens de speelstraatwerking. De toelage wordt uitgekeerd uiterlijk in de maand juli van het lopend kalenderjaar.

Controle en bijzondere bepalingen

Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Wanneer de speelstraat de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de toelage.

Elke wijziging (verschuiving van data, …) wordt meteen gemeld aan het gemeentebestuur.

Indien de organisatie van de speelstraat op het ogenblik van het vaststellen van de toelage, ten aanzien van het gemeentebestuur of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog enige openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling van de toelage opgeschort tot het ogenblik dat de openstaande schuld voldaan is. De speelstraat wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Speelstraten die een toelage ontvangen dienen waar mogelijk de ondersteuning door de gemeente Bocholt te vermelden met de formulering: “met steun van het gemeentebestuur Bocholt”. Waar mogelijk wordt ook het logo van de gemeente vermeld.

Het schepencollege beslist over alle onvoorziene gevallen en betwistingen na advies van het adviesorgaan voor gezinsbeleid.