Impulssubsidie COVID-19

Impulssubsidie COVID-19

Wat

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Steden en gemeenten krijgen 87 miljoen euro uit het noodfonds dat ze kunnen besteden aan sport-, cultuur- en jeugdbeleid.

Om een gedeelte van deze middelen op een billijke manier in het werkveld te krijgen, werd een subsidiereglement opgesteld, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2020 (verlenging tot 31 december 2021 – gemeenteraad 27 mei 2021). Dit reglement, Impulssubsidie COVID-19 virus, heeft als doel om vrijetijdsverenigingen een extra impuls te geven in de heropstart tijdens en na de coronacrisis.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een open karakter hebben waardoor elke burger vrij kan deelnemen.
 • Plaatsvinden tussen 01/09/2020 en 31/12/2021
 • Plaatsvinden in Bocholt
 • Het moet een nieuwe activiteit zijn of een bestaande activiteit met vernieuwende en originele toetsen.

Hoe aanvragen

De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een impulssubsidie dient ten laatste één maand voor de aanvang van het project op het geëigende aanvraagformulier toe te komen bij het gemeentebestuur van Bocholt (t.a.v. Feestloket). De projectaanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:

 • Identificatie van de aanvrager: naam vereniging, verantwoordelijke, adres, en rekeningnummer van de vereniging waarop de toelage gestort kan worden.
 • Praktische gegevens, omschrijving, en motivering van het project: titel, plaats, datum,…
 • Gedetailleerde begroting (inkomsten en uitgaven) met eventueel bewijsstukken om te staven.

Procedure

Beoordelingscriteria

 • De omvang van het project en de relatie ervan tot de reguliere werking van de aanvrager.
 • Het effect van het project op het lokale werkveld (de participatieve en gemeenschapsvormende waarde ervan).
 • Het effect op de positieve uitstraling van Bocholt.
 • De mate waarin het project wordt afgestemd op de geldende crisismaatregelen omtrent het COVID19 virus.

Advisering, toekenning, en uitbetaling

De ambtenaren van de vrijetijdsdiensten zijn bevoegd om adviezen omtrent de ingediende projecten te formuleren. Verenigingen kunnen door de administratie uitgenodigd worden om een aanvraag toe te lichten. Met betrekking tot de toekenning, de bepaling van het subsidiebedrag, en de uitbetaling van de impulssubsidie, hanteert het gemeentebestuur de volgende regels:

 • Een vereniging of organisatie kan maximaal drie aanvragen indienen.
 • De subsidie kan nooit meer bedragen dan het totaal van de gemaakte kosten.
 • De subsidie kan maximum € 5.000,00 bedragen.
 • De begroting:
  • Enkel organisatiekosten komen in aanmerking voor de begroting, bijvoorbeeld: ▪ Huur infrastructuur ▪ Huur materiaal ▪ Publiciteit en promotiekosten ▪ Artiesten ▪ Unisono (Sabam en Billijke Vergoeding)
  • Komen niet in aanmerking voor opname in de begroting: ▪ Bedankjes of gadgets voor deelnemers, medewerkers, en vrijwilligers ▪ Alle aankoop drank en etenswaren (incl. catering voor vrijwilligers en medewerkers)
 • Bij goedkeuring van de aanvraag krijgt de aanvrager meteen 75 % van dit bedrag uitbetaald. Op basis van het eindverslag en de volledige afrekening zal het college van burgemeester en schepenen, na advies van de administratie, een definitief subsidiebedrag vastleggen:
  • Wanneer het oorspronkelijk bedrag wordt bevestigd door het college, zal het saldo van 25 % betoelaging uitbetaald worden.
  • Wanneer een lager saldo dan het oorspronkelijke wordt bevestigd, kan het college beslissen om de finale schijf van 25 % impulssubsidie niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen of kan het zelfs een gedeelte van de al uitgekeerde subsidie terugvorderen.
  • Wanneer een hoger saldo dan het oorspronkelijke wordt bevestigd, kan het college beslissen om bovenop de finale schijf van 25 % impulssubsidie het verschil tussen het oorspronkelijke en definitieve saldo te betoelagen.
 • De aanvrager moet binnen de 6 maanden na afloop van het project een beknopt inhoudelijk en financieel verslag indienen met als bijlagen de nodige bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het niet indienen van een verslag kan een volledige terugvordering van het toelagebedrag tot gevolg hebben.