Algemene basissubsidie sportvereniging

Algemene basissubsidie sportvereniging

Voor wie

Bocholtse sportclub in competitief of recreatief verband

Wat

Voldoet je sportclub aan onderstaande voorwaarden en word je aanvraag goedgekeurd? Dan is jouw sportclub een erkende Bocholtse sportvereniging. Goed nieuws want dan krijgt jouw club een basissubsidie en kan je in aanmerking komen voor tal van andere subsidies:

 1. Subsidie voor kwaliteitsverbetering van volwassensport
 2. Subsidie voor kwaliteitsverbetering van jeugdsport
 3. Subsidie voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding
 4. Subsidie voor topsport
 5. Subsidie voor onderhoud van grasterreinen

Voorwaarden

 • Op regelmatige basis activiteiten voor leden of een ruim publiek organiseren en zich richten op sportbeoefening in groepsverband.
 • Opgericht worden door private personen en geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben.
 • Geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat.
 • De werking hoofdzakelijk richten op de Bocholter gemeenschap of actief zijn in Bocholt.
 • Minstens één kalenderjaar bestaan.
 • Jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord gaan dat de werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden.

Hoe aanvragen

Verenigingen die voor het eerst een toelage wensen te ontvangen, kunnen op elk moment van het jaar een gemotiveerde aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist binnen een termijn van 3 maanden of de vereniging voldoet aan de voorwaarden  en deelt de
sportvereniging mee dat ze een subsidie kan ontvangen.

Erkende sportverenigingen die een subsidie wensen te ontvangen dienen het dossier in tussen 1 juni en 1 september na afloop van het seizoen en of werkjaar. Het werkjaar loopt van 2 juni tot 31 mei.

De secretaris en/of voorzitter van sportverenigingen die hun verslag te laat indienen, worden verwittigd. Na 1 september: 10 % boete. Na 15 september 100% boete. Indien er voor een bepaalde rubriek gegevens ontbreken of er worden foutieve gegevens verstrekt, dan is de sanctie: 0 punten voor desbetreffende rubriek.

De sportverenigingen dienen steeds de invulformulieren die door de sportdienst verstrekt worden te gebruiken en de nodige bewijsstukken bij te voegen.

Indien gevraagd moeten de documenten terug te vinden zijn op de website van de vereniging. De club levert hiervoor een link aan die rechtstreeks verwijst naar deze informatie.

Het college beslist op voorstel van de sportdienst.

De toelage die ingeschreven is in een bepaald kalenderjaar is de toelage voor de werking van dat kalenderjaar maar wordt berekend op basis van de werking van het voorgaand werkjaar.

Algemene basissubsidie

Alle sportverenigingen die beantwoorden aan de voorwaarden en tijdig hun aanvraag ingediend hebben, ontvangen voor dat jaar een basissubsidie van € 25.

De recreatiesportverenigingen krijgen een bijkomend forfaitair bedrag van € 75.

De competitiesportverenigingen en de recreatiesportverenigingen met jeugdwerking ontvangen voor hun jeugdleden een bijkomende subsidie volgens het puntenstelsel. 
Bij de jeugdsubsidie (subsidie voor kwaliteitsverbetering van de jeugdsport) wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Bocholter jeugdleden en de andere jeugdleden. Sportverenigingen die in meerdere gemeenten subsidie aanvragen ontvangen slechts subsidie voor de leden van Bocholt.
Het resterende bedrag van het jaarlijks goed te keuren begrotingskrediet wordt verdeeld overeenkomstig het reglement.