Subsidie voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding

Subsidie voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding

Voor wie

Ben je een Bocholtse sportvereniging (competitief en/of recreatief), dan kom je in aanmerking voor deze subsidie. 

Wat

Het gemeentebestuur heeft een jaarlijks krediet van € 2.565,00 vastgelegd. Deze toelage wordt niet op basis van punten toegekend. Afhankelijk van het ingediende dossiers wordt een opleiding/cursus/bijscholing geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Sportverenigingen die in meerdere gemeenten subsidie aanvragen ontvangen slechts subsidie à rata van het aantal Bocholter leden. Intercommunale clubs ontvangen 1/2de van het bedrag.

Voorwaarden

Sportverenigingen die voldoen aan de algemene voorwaarden (zie art. 3 van het subsidiereglement sport)  en bijkomend voldoen aan volgende voorwaarden, komen in aanmerking voor de subsidie voor opleiding van kwaliteitsvolle sportbegeleiding:

 • De cursist dient in functie van de jeugdopleiding binnen de sportvereniging de cursus te volgen.
 • De cursist verbindt er zich toe om minimum 1 volledig sportseizoen actief te blijven als jeugdsportbegeleider/-coördinator binnen een sportvereniging van Bocholt.
 • De cursist dient de opleidingscursus met goed gevolg te beëindigen.

Erkende opleidingen

Enkel de diploma’s behaald in één van de hierna vermelde opleidingen komen in aanmerking:

 • Sporttechnische opleidingscursussen georganiseerd door de Vlaamse trainerschool (VTS).
 • Andere getuigschriften vermeld in de assimilatietabel van VTS.

Subsidiëring

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

 • Voor opleidingen tot het behalen van het trainersdiploma:
  • Een maximum (*) terugbetaling van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.
  • Overnachtingskosten, kosten voor het cursusmateriaal, verplaatsingskosten worden niet in rekening gebracht.
 • Voor bijscholingen/vorming van gediplomeerde trainers en jeugdbestuurders:
  • Een maximum (*) terugbetaling 75 % van het inschrijvingsgeld.
  • Overnachtingskosten, kosten voor het cursusmateriaal, verplaatsingskosten worden niet in rekening gebracht.
 • Voor opleidingen van jeugdscheidsrechters, jeugdwedstrijdleiders, …:
  • Een maximum (*) terugbetaling 50 % van het inschrijvingsgeld.
  • Overnachtingskosten, kosten voor het cursusmateriaal, verplaatsingskosten worden niet in rekening gebracht.

Subsidiëringsmodaliteiten

 • De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies of tegemoetkomingen voor het volgen van dezelfde opleidingscursus.
 • De subsidie wordt toegekend aan de sportvereniging waar de cursist actief is. De vereniging bezorgt de subsidie aan de cursist.

Hoe aanvragen

De aanvragen worden gericht aan de gemeentelijke sportdienst, binnen hetzelfde jaar dat het diploma werd behaald, vergezeld van de volgende bewijsstukken en documenten:

 • Persoonsgegevens van de cursist.
 • Bewijs van de sportvereniging dat de cursist actief is binnen de sportvereniging.
 • Door de cursist ondertekende verklaring waarbij de cursist zich ertoe verbindt om nog minstens 1 sportseizoen na het behalen van het diploma als jeugdtrainer actief te blijven binnen de sportvereniging.
 • Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld.
 • Vermelding van de cursusplaats en de data waarop de lessen plaatsvonden.
 • Rekeningnummer van de sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden.
 • Kopie van het behaald diploma of getuigschrift.

Bij het volgen van een opleidingscursus buiten de Vlaamse Trainersschool dient de aanvrager voor aanvang van de cursus het volledige cursusprogramma (met vermelding van organisator, plaats en
data van de organisatie en de inhoud van de cursus) voor te leggen. De gemeentelijke sportraad brengt hieromtrent advies uit.

Bijzondere bepalingen

Indien na het uitbetalen van een subsidie blijkt dat de aanvrager niet meer beantwoordt aan de voorwaarden, kan het gemeentebestuur het totale subsidiebedrag terugvorderen.