Belasting tweedeverblijven

Belasting tweedeverblijven

Wat

Belasting op tweede verblijven

Sinds 1 januari 2020 (en tot 31 december 2025) is er in Bocholt een gemeentebelasting geheven op tweede verblijven.

De belasting op tweede verblijven is er enerzijds ter compensatie van de algemene belastingen die door de eigen inwoners van de gemeente betaald worden. Deze dienen in redelijke verhouding te staan tot de belasting die de inwoners betalen. De gemeente levert inspanningen voor veiligheid en verfraaiing en hiervoor wordt van tijdelijke verblijvers een redelijke bijdrage gevraagd. Anderzijds wil men ook de residentiële bewoning in Bocholt beschermen aangezien er ook tweede verblijven zijn in panden waar een domicilie mogelijk is. Dit om een boeiend en coherent sociaal leven te behouden, alsook opdat het woonaanbod
betaalbaar blijft. De gemeente heeft daarbij grote uitgaven, onder andere de aanleg en het onderhoud van wegen, onderhoud van gebouwen, groenonderhoud, dienstverlening, veiligheid, informatica,
sport- en cultuurinfrastructuur, erfgoed, … Om een gedeelte van deze kosten te dekken is het noodzakelijk om belastingen te heffen.

Er wordt bij het tarief een verschil gemaakt tussen tweede verblijven gelegen op een vergund kampeerterrein en deze erbuiten. De lasten voor de gemeente van tweede verblijven op een
vergund kampeerterrein zijn minimaal aangezien de eigenaar van het terrein zelf instaat voor onderhoud van de wegen, aanleg van nutsvoorzieningen, verwijderen van afval,…. Hierdoor is
een lager tarief voor tweede verblijven op een vergund kampeerterrein verantwoord.

Bedrag

De belasting bedraagt:

  • 500 euro per jaar per tweede verblijf (buiten een vergund kampeerterrein)
  • 30 euro per jaar voor een tweede verblijf op een vergund kampeerterrein
  • Deze bedragen worden met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Belastingreglement