Projecttoelage ontwikkelingssamenwerking

Projecttoelage ontwikkelingssamenwerking

Wat

Het gemeentebestuur engageert zich inzake ontwikkelingssamenwerking (Noord – Zuid) door de Bocholtenaar te informeren en bewust te maken over de noord-zuidverhoudingen en door de lokale noord-zuidverenigingen te ondersteunen.

Hiervoor bestaat er een toelage voor projecten in ontwikkelingslanden. Jaarlijks wordt op de begroting een budget voor ontwikkelingssamenwerking voorzien dat verdeeld wordt volgens het subsidiereglement. Het eventueel toegekende bedrag hangt samen met het vervullen van de voorwaarden, het aantal ingediende projecten en de inhoud van het project. Voor inleefreizen en stages voorziet het gemeentebestuur een toelage van € 250,00.

Voor wie

Erkende lokale verenigingen die actief zijn rond internationale solidariteit (Noord-Zuid-beleid) en erkende nationale en internationale organisaties of onderwijsinstellingen die actief zijn op vlak van de Noord-Zuid problematiek en in dit kader stages en/of inleefreizen organiseren, kunnen jaarlijks een gemeentelijke projectsubsidie aanvragen.

Hoe aanvragen

Een aanvraag kan ingediend worden tot 1 september van het jaar waarop ze betrekking heeft.

Procedure

De projectaanvraag voor een toelage voor een project in ontwikkelingslanden met een duurzaam karakter wordt door het adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) geadviseerd in de maand oktober van het jaar van de aanvraag. De aanvrager wordt gevraagd om het project toe te lichten op de vergadering van GROS. GROS geeft meteen advies aan het college van burgemeester en schepenen en het college neemt hierop binnen de maand een besluit.

 

Bijkomende info

Gemeentelijke verantwoordelijken ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijke schepen
Bert Schelmans
Saffraenbergstraat 2
3950 Bocholt
Tel. 0485 97 70 43
E-mail: bert.schelmans@bocholt.be

Adviesorgaan voor Ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, kortweg GROS, is het gemeentelijk adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking. Deze raad geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking en de derde wereld (o.a. projectsubsidies). 

Verder staat de GROS in voor de coördinatie van alle instanties in Bocholt die zich bezighouden met de Noord-Zuidproblematiek.